1. การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)

1.1 เอกสารประกอบการประชุม

1.2 แผ่นพับ

1.3 บอร์ดนิทรรศการ

1.4 PowerPoint Presentation

2. การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

2.1 เอกสารประกอบการประชุม

2.2 บอร์ดนิทรรศการ

2.3 PowerPoint Presentation

3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3

3.1 เอกสารประกอบการประชุม

3.2 แผ่นพับ

3.3 บอร์ดนิทรรศการ

3.4 PowerPoint Presentation

4. การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4

4.1 เอกสารประกอบการประชุม

4.2 บอร์ดนิทรรศการ

4.3 PowerPoint Presentation

5. การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5

 

5.1 เอกสารประกอบการประชุม

5.2 แผ่นพับ

5.3 บอร์ดนิทรรศการ

5.4 PowerPoint Presentationโครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม^