วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
2.เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
3.เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการให้มีความสะดวกและปลอดภัย สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนในพื้นที่ 
4.เพื่อใช้เป็นเส้นทางช่วยในการเดินทางสู่ภาคใต้


 

 โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม^