ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
1.เพิ่มศักยภาพของโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
2.เชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3.ยกระดับถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ 
4.ตอบสนองนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน


 

 

 

 โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม^