ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 21 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3


 

ด้วย กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลการดำเนินโครงการ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงาน กรมทางหลวงชนบท จึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีบทบาทในการรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ และแสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ จึงได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ และความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่

กรมทางหลวงชนบท จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3
ในวันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยแบ่งการประชุม ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่

พื้นที่เป้าหมาย

1

14 มีนาคม 2565

08.30-11.30 น.

ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ตัน

ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

2

14 มีนาคม 2565

13.30-16.30 น.

ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ โรงแรม แกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล

ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

3

15 มีนาคม 2565

13.00-16.00 น.

หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์

ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

และกรุงเทพมหานคร

 ไฟล์แนบ
: ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่ [ ลบไฟล์ ]

โพสโดย : admin  | 27 ก.พ. 2565  | เข้าชม : 121  ครั้ง

โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม^