ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 26 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4


 

ด้วย กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลการดำเนินโครงการ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงาน กรมทางหลวงชนบท จึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีบทบาทในการรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ และแสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ จึงได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ 

กรมทางหลวงชนบท จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยแบ่งการประชุม ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มที่ 3 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (ฝั่งวัดกำพร้า)

ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครไฟล์แนบ
: ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่ [ ลบไฟล์ ]

โพสโดย : admin  | 10 มิ.ย. 2565  | เข้าชม : 33  ครั้ง

โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม^